Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Co powinno znależć się w umowie o odwrócony kredyt hipoteczny?

 Zgodnie z  Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku, umowa odwróconego kredytu hipotecznego powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy;
 • rodzaj kredytu;
 • kwotę kredytu;
 • wartość nieruchomości;
 • stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości;
 •  informację o sposobie zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • informację, która ze stron ponosi koszty wyceny nieruchomości;
 • wysokość oprocentowania kredytu, zasady jego naliczania (w tym kapitalizacji) i warunki zmiany;
 •  terminy, wysokość i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • wysokość i sposób płatności prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 •  opłaty oraz inne koszty związane z zawarciem i wykonywaniem umowy kredytu;
 • warunki, na jakich koszty kredytu mogą ulegać zmianie;
 • obowiązek zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych;
 • obowiązki kredytobiorcy związane z nieruchomością, na której ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne;
 • informację o sposobie i częstotliwości monitorowania wartości nieruchomości przez instytucję kredytującą oraz kosztach monitorowania, o ile takie wystąpią, i sposobie ich rozliczania;
 • sposób postępowania w sytuacji niezrealizowania przez kredytobiorcę obowiązków względem nieruchomości, w tym sposób ewentualnego rozliczenia kosztów związanych z wykonywaniem przez instytucję kredytującą pełnomocnictwa do realizacji obowiązków związanych z nieruchomością;
 • prawo do przedterminowej spłaty kredytu oraz procedurę przedterminowej spłaty, w szczególności sposób postępowania w sytuacji przedterminowej spłaty kredytu, w którym nie zakończył się okres udostępniania kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • prawo do odstąpienia od umowy, sposób oraz termin na odstąpienie;
 •  warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy;
 •  zasady wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę;
 • zasady wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą, termin wymagalności kredytu i zasady jego zwrotu.

W umowie odwróconego kredytu hipotecznego ponadto instytucja kredytująca nie może zobowiązać kredytobiorcy do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Co ważne, umowa odwróconego kredytu hipotecznego nie może obligować kredytobiorcy do zawarcia dodatkowych umów, od zawarcia których uzależnione byłoby udzielenie odwróconego kredytu hipotecznego.