Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Obowiązki beneficjenta odwróconej hipoteki

Zgodnie z treścią Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014r, kredytobiorca będzie jedynie zobligowany do:

  1. Utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jej właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
  2. Terminowego uiszczania podatków i obowiązkowych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości,
  3. Zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych.

 

Ustawa wprowadzająca na polski rynek finansowy odwróconą hipotekę - odwrócony kredyt hipoteczny przewiduje też złożenie kredytobiorcy przez instytucję kredytującą propozycji udzielenia jej pełnomocnictwa do wykonywania obowiązków nałożonych na kredytobiorcę w jego imieniu. Udzielenie pełnomocnictwa instytucji kredytującej będzie dobrowolne, a pełnomocnictwo będzie mogło zostać w każdym momencie odwołane przez kredytobiorcę. Rozwiązanie to ma umożliwić efektywne zarządzanie nieruchomością w sytuacji, kiedy kredytobiorca z różnych względów nie będzie mógł sprostać nałożonym na niego obowiązkom.