Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w regulaminie
Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, obowiazującą od 10 marca 2003 r.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną.

Odwrócony kredyt hipoteczny - o czym powienien poinformaować mnie bank?

W trosce o beneficjentów Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku obliguje Ministra Finansów do stworzenia specjalnego arkusza informacyjnego, zawierającego dokładny wykaz tego, o czym kredytodawca, a więc bank, nie tylko powinien, ale ma obowiązek poinformować potencjalnego kredytobiorcę, zainteresowanego tematem odwróconej hipoteki. 

ARKUSZ INFORMACYJNY dotyczący odwróconego kredytu hipotecznego, powinien więc zawierać między innymi następujące dane:

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego    

 • dane identyfikacyjne, adres i dane kontaktowe w tym adres e-mail kredytodawcy oraz
 • w/w dane pośrednika kredytowego (w  uzasadnionych przypadkach) 

2. Opis głównych cech kredytu:

 • określenie rodzaju kredytu
 • określenie ile wyniesie całkowita kwota kredytu
 • wskazanie okresu udostępniania środków (w przypadku wypłat okresowych)
 • opisanie terminu, wysokości (kwot) i sposobu postawienia środków  pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy
 • poinformowanie, że zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka ustanowiona na jednej lub kilku nieruchomościach lub prawach do nieruchomości
 • określenie która ze stron ponosi koszty wyceny nieruchomości
 • poinformowanie, że instytucji kredytującej przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości, jeżeli kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu w okolicznościach określonych w ustawie lub spadkobiercy nie dokonają takiej spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy

3. Wynienienie kosztów kredytu:

 • określenie wysokości oprocentowania kredytu (wg stanu na dzień sporządzenia arkusza) oraz zasad jego naliczania (w tym kapitalizacji) i warunki zmian, a więc:

- stopy oprocentowania kredytu

- zasad ustalania wysokości oprocentowania kredytu;

- oraz czy odsetki podlegają kapitalizacji oraz zasady i częstotliwość kapitalizacji odsetek,

- warunków zmiany stopy oprocentowania kredytu z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu

- wysokości marży

 • podanie informacji o kosztach jednorazowych, które ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy, w szczególności koszty administracyjne związane z zawarciem i zmiana umowy kredytu, koszty ustanowienia zabezpieczenia, koszty wyceny nieruchomości, itp.

         Jeżeli koszt jest znany instytucji kredytującej należy podać jego wysokość. W innej sytuacji należy poinformować o konieczności poniesienia przez kredytobiorcę takiego kosztu.

  • podanie informacji o wszystkich pozostałych kosztach związanych z umowa kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Jeżeli koszt nie jest znany instytucji kredytującej należy poinformować o konieczności jego poniesienia, w szczególności:

  - o obowiązku zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych,

  - o  kosztach monitorowania stanu nieruchomości przez instytucje kredytująca, o ile taki występuje, 

  - o  kosztach wykonywania przez instytucje kredytująca ewentualnego pełnomocnictwa do realizacji w imieniu kredytobiorcy obowiązków względem nieruchomości i proponowane sposoby ich rozliczania

  • podanie informacji o całkowitym koszcie kredytu, a więc wszelkich kosztach, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umowa o odwrócony kredyt hipoteczny, w szczególności:

  - o odsetkach, opłatach, podatkach, prowizjach i marżach, jeżeli są znane kredytodawcy oraz

  - o kosztach usług dodatkowych, jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego z wyjątkiem kosztów notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę.

  • podanie informacji o warunkach, na jakich wszystkie koszty związane z umowa o kredyt mogą ulegać zmianie  np. o możliwości podwyższenia marzy kredytu do czasu dokonania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej

  4. Podanie pozostałych informacji w postaci:

  • Przedstawienia szczególnych obowiązków kredytobiorcy, a więc:

  - informacji o obowiązkach kredytobiorcy związanych z nieruchomością (obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym, obowiązek uiszczania podatków i opłat w terminie)

  - informacji o konsekwencjach niezrealizowania wymienionych obowiązków przez kredytobiorcę

  - Informacji, czy umowa będzie wymagała zobowiązania się kredytobiorcy do ograniczonego rozporządzania prawem do nieruchomości oraz konsekwencjach niedotrzymania tego zobowiązania

  • Poinformowania o szczegółach przedterminowej spłaty, a więc:

  - o warunkach przedterminowej spłaty (np. w całości lub w części i w jakim momencie, czy wcześniejsza spłata kredytu udostępnianego w postaci wypłat okresowych powoduje wstrzymanie wypłat) 

  • Określenia kwestii w przypadku odstąpienia od umowy, a w szczególności:

  - informacji, że ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy

  - odnośnie sposobu odstąpienia od umowy

  - termiu do odstąpienia

  - warunków i sposobu zwrotu udostępnionych środków w przypadku odstąpienia od umowy

  • Poinformowania o możliwości i warunkach wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę, a w szczególności:

  - poinformowanie, że ma Pani/Pan prawo do wypowiedzenia umowy

  - określenie terminu wypowiedzenia

  - określenie warunków i sposobu spłaty kredytu w przypadku wypowiedzenia

  • Poinformowania o możliwości i warunkach wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytującą, a w szczególności:

  - w jakich sytuacjach instytucja kredytująca ma prawo do wypowiedzenia umowy

  - o terminie wymagalności kredytu

  - o  sposobie postępowania w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę zwrotu kredytu wskutek wypowiedzenia

  •  Informacji końcowych, w formie stwierdzeń:

  Niniejszy dokument nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Dane liczbowe podano na podstawie informacji udzielonych przez konsumenta nie zweryfikowanych przez instytucje kredytująca. Dostarczenie niniejszych informacji stanowi odzwierciedlenie oferty jaka kredytodawca złożyłby konsumentowi w obecnie panujących warunkach rynkowych na podstawie udzielonych przez niego informacji. Informacje zawarte w Arkuszu podane są na moment jego wydania konsumentowi.